In de sessies komen een aantal termen naar voren die behulpzaam zijn bij het verkrijgen van inzicht in de kracht en (on)macht van een mens en in zijn relatie tot zijn medemens, de wereld, de kosmos en de eeuwigheid. Er zijn vele opvattingen over wat nu precies de geest is (teamspirit bijvoorbeeld) en wat de ziel (de psyche) en hoe deze zich verhouden tot het lichaam. En dan is er nog het veel beschreven Ego. Hoe verhoudt dat zich dan weer tot de andere drie entiteiten? Wat is de aard en werking van deze vier entiteiten en hoe verhouden ze zich tot elkaar. En wat is dan weer het individu? Hoe zit het eigenlijk met onze relatie tot de Natuur en de Kosmos. En wat heeft de duizelingwekkende Eeuwigheid, voorbij ruimte en tijd met ons van doen? En – voor gelovigen – God? Deze vragen spelen op bepaalde momenten in meer of mindere mate bij ons allemaal wel een rol, zeker als we het gevoel hebben vast te zitten. En we hebben duidelijkheid en antwoorden nodig om de sessies tot een goed einde te kunnen brengen.

Je kunt deze onderwerpen onderzoeken met een wetenschappelijke, Darwinistische blik (survival of the fittest), maar ook met een religieuze, creationistische blik (God is de Schepper). In het eerste geval speelt het toeval, mazzel en pech in ons leven een grote rol. In het tweede geval heeft alles wat we doen en laten betekenis. Toeval, mazzel en pech bestaan eenvoudigweg niet. In mijn praktijk ontmoet ik mensen die niets met religie hebben, mensen die gelovig zijn en mensen die worstelen met hun geloof of juist de overtuiging hebben dat er meer is, iets spiritueels. Met hen allen moet ik kunnen communiceren op basis van hun levensovertuiging. Ik hanteer daarom voor de boven beschreven entiteiten zo neutrale mogelijke termen die voor een ieder, ongeacht haar of zijn levensovertuiging hopelijk begrijpelijk en acceptabel (te maken) zijn.

Ik heb ter illustratie van de entiteiten en hun relaties met pen en passer geprobeerd een schematische schets te maken van de samenhang tussen de hierboven beschreven entiteiten. Het zijn concentrische cirkels die vanuit de kern (het Hart) steeds groter worden in omtrek, steeds verder van onze kern af staan. Op voorhand mijn excuses voor deze wat onbeholpen schets, die nog grafisch moet worden vormgegeven.

Hierna licht ik dit schema puntsgewijs toe.


1. Binnenste cirkel met het hart: Het Persoonlijk Eeuwig Bewustzijn (PEB)

Elk mens heeft een onsterfelijke kern, die haar/hem levend maakt en houdt. Het is ons Persoonlijk (deel van het) Eeuwig Bewustzijn, ons Creatieve Centrum, ons moedige, vitale, spirituele Hart, onze Geest, onze Spirit, ons ‘Zelf’, voor gelovigen: onze Goddelijke vonk, de Christus. Het creatieve centrum herbergt onze talenten. Het is onkwetsbaar en buiten bereik van schade of pijn door toedoen van welke mensenhand dan ook. Het is onzegbaar en kan geen voorwerp van wetenschappelijke bestudering zijn. Het is onze spirituele zender / ontvanger, die draadloos communiceert en energie uitwisselt met enerzijds onze ziel en ons lichaam en anderzijds met de leverancier van onze levensenergie, onze thuisbasis, het Eeuwig Bewustzijn, Zie de pijl rechts omhoog, die je een spirituele Wifi-verbinding zou kunnen noemen, waarop we automatisch inloggen als we wakker worden en ook automatisch weer uitloggen als we gaan slapen. En dat alles zonder batterijen en/of schadelijke straling en nog gratis ook ;-)!! Driedimensionaal weergegeven zou deze kern de vorm van een torus hebben, met een centrum dat ‘leeg’ is, d.w.z. vol van niet waarneembare eeuwige energie die door de torus permanent wordt doorgegeven aan de ziel en via de ziel aan het lichaam. Op internet vond ik een grafische animatie van de torus die me trof.


2. De puntige cirkel rondom het Hart: het EGO

Het EGO is de verdedigingslinie die we van heel jongs af aan al opbouwen tegen de boze buitenwereld, inclusief het onvermijdelijke en onbedoelde verraad van onze ouders rond ons derde levensjaar. Je kunt het EGO zien als de doornen haag rondom het kasteel van Doornroosje (ons Zelf dat ligt te slapen). De haag die de boze buitenwereld buiten houdt, maar ook verhindert dat wij zelf naar buiten kunnen, de wijde wereld in. Ons EGO – in onze jeugd onze redding – omsluit en verstikt uiteindelijk ons Hart, waardoor we nauwelijks meer in staat zijn tot energie-uitwisseling met onze thuisbasis en vast komen te zitten. Het Ego is wat wij zien als onszelf, maar wat slechts een vals zelfbeeld, ons masker is. Dé psychische ziekteverwekker van deze tijd, onze dark twinbrother, Jung’s Schaduw. De bron van onze ‘hartsverduistering’, die het Zelf aan het zicht onttrekt en die alle kijk op onze eigen aard, de wereld, de kosmos en het Eindeloos Besustzijn vertroebelt. Het Ego verstoort de energie-connectie tussen ons Zelf en het Eeuwig Bewustzijn, de bron van onze vitaliteit. Omdat het Ego echter altijd doods, star en voorspelbaar is, kan het wetenschappelijk worden bestudeerd en beschreven. Daardoor kunnen we begrip krijgen van wat het Zelf NIET is en wat we NIET moeten doen of nastreven. Door het ego af te breken (via innerlijke crises en/of diepte-psychotherapie) komt het Zelf en zijn creatieve energie weer tot leven. Dat wordt ervaren als een innerlijke zonsopgang of een innerlijk oog dat zich opent.


3. De derde cirkel, verdeeld in vier delen: de ZIEL

De onsterfelijke Ziel vormt met het Zelf een onverbrekelijk geheel, waarmee we ons doen en laten aansturen. Een immateriële ‘processor’ die het individu ten dienste staat om het innerlijk leven, het denken, voelen en willen te kunnen verwerken. Kennis van de ziel, en met name van ons onderbewuste, is minstens net zo hard nodig als brood op de plank.

De ziel (of psyche) kent een persoonlijk deel en een collectief deel. Bovendien is er een onderverdeling in een bewust en een on(der)bewust gedeelte. Zo ontstaan de vier gebieden van de ziel: Het collectief onderbewuste, het persoonlijke onderbewuste, het persoonlijk bewuste en het collectief bewuste. Het onderbewuste – en dan met name ook het collectief onderbewuste met zijn machtige Archetypen – regeert ons veel meer dan ons bewuste. Zo ontstaan de volgende vier onderdelen:

 • Het Collectief Onderbewuste
  De plek waar onze instincten opgeslagen liggen in de vorm van Images, oer-beelden. Die erven we van onze voorouders en hebben we nodig teneinde onze emoties, bijvoorbeeld angst (slang, spin, duivel, enz.) vorm te geven en teneinde om te kunnen gaan met onze medemensen (vader-moeder, vriend-vijand, enz.) en de wereld om ons heen (leven-dood, donker-licht, enz.).
 • Het Persoonlijk Onderbewuste
  De plek waar we onze persoonlijk ervaringen en belevenissen – positief en negatief – opslaan, wegstoppen. Het wordt, samen met het Collectief Onderbewuste, de reactiebasis voor ons doen en laten. Indringende gebeurtenissen die (doods)angst, eenzaamheid, verdriet, emotionele pijn e.d. oproepen, worden daarbij verdrongen en diep weggestopt in onze onderaardse kerker. Daar ontwikkelen ze zich tot kwelduivels, die ons onrustig en angstig maken en dat net zo lang doen tot we niet verder kunnen en er wel iets aan móeten doen. Deze crisis is een waarschuwing en biedt ons de kans om te groeien. We moeten bewust op zoek naar de sleutel van de kerker, de trap afdalen in de duisternis van ons onderbewuste, de kwelduivel uit de kerker halen en meenemen naar het licht van de wereld van het Bewuste. Daar vindt dan de confrontatie plaats met dit duivelse wezen uit een ver verleden, zodat de verzoening met het trauma na al die jaren alsnog kan plaatsvinden en we weer verder kunnen op een hoger, rijker bewustzijnsniveau. Het Persoonlijk onbewuste is bij uitstek het terrein van de zielzorg, het terrein dat in mijn praktijk aan bod komt.
 • Het Persoonlijk Bewuste
  De plek waar we opslaan wat we denken te weten van onszelf en hoe we denken dat anderen ons zien (maar wat meestal slechts onze buitenkant, ons masker is)
 • Het Collectief Bewuste
  De plek waar de beelden opgeslagen zijn van hoe we de mens(heid) en de wereld zien, meestal ingegeven door de omgeving waar we opgroeien (gezin, school, werk) en de stroom aan indringende beelden die ons permanent via de media worden voorgeschoteld.

 

4. De vierde cirkel: het Lichaam

De eerste drie cirkels beïnvloeden ons lichaam en onze gezondheid en andersom beïnvloedt ons lichaam de eerst drie cirkels. Het lichaam het materiële instrument dat het individu ter beschikking staat om het leven op aarde te leven. Het bevat door de evolutie en onze voorouders opgebouwd DNA, onze disposities die al of niet tot ontplooiing komen via het vraag en antwoordspel met de wereld en op weg naar de toekomst. Het individu wordt zo op de weg naar de volwassenheid heer en meester over het lichaam en al zijn functies en daarmee ook verantwoordelijk voor het lichaam waarin hij woont. Hij bouwt zo mee aan de verdere ontwikkeling van het DNA voor zijn nageslacht. Het is in deze opvatting al met al niet zo dat onze hersens en/of onze genen verantwoordelijk kunnen zijn voor wat we zijn, doen en laten. Ze zijn onze instrumenten en bieden ons weliswaar onze mogelijkheden en onmogelijkheden, talenten en zwakke plekken, maar het individu is en blijft heer en meester en verantwoordelijk voor zijn doen en laten.is

Het lichaam is het huis waarin wij wonen en we moeten dat huis goed voeden, onderhouden en schoonhouden. Maar dat doen we niet. Ons ego verleidt ons tot lekkere vulling i.p.v. goede voeding en we worden ziek. Maar de genezing is niet eenvoudig. We gedragen ons als verslaafden en moeten als het ware afkicken van de leefgewoonten die we als normaal zijn gaan beschouwen. Maar dat kan alleen als we eerst geleerd hebben hoe het kan dat de verleidingskracht van het ego ons zo in de greep kan houden en hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. Nadat dat gelukt is kunnen we ons lichaam reinigen en gaan trainen in een nieuwe, gezonde leefstijl.

Het individu bestaat uit deze vier cirkels zou je kunnen zeggen. Het wordt in deze opvatting gezien als een ondeelbare eenheid, die zich moet verstaan met de wereld, de kosmos en met het Eindeloos Bewustzijn. Het individu is de beheerder van de vier cirkels. Het is een ondeelbare, doelgerichte eenheid, die aan het stuur zit van het eigen bestaan en daartoe de beschikking heeft over het Zelf, het Ego, de Ziel en het lichaam. Daarmee moet het creatieve antwoorden zien te vinden op de lotgevallen die het zal tegenkomen op reis naar de toekomst. Het individu is daarbij verantwoordelijk is voor het eigen doen en laten. Het individu heeft een naam, onze eigen naam. De verantwoordelijke instantie ben ik zelf. Ik zelf ben de onzichtbare bewoner en beheerder van mijn fysieke en tegelijkertijd spirituele huis, slechts te herkennen aan mijn naam. Wonderlijke gedachte!

 

5 De vijfde cirkel: de Wereld

De prachtige planeet die wij mensen – samen met de planten en dieren – bewonen. Het individu mag hier een tijdje verblijven en daarbij gebruik maken van de bronnen die moeder natuur ons biedt. Wij moeten aan de aarde voedsel en kleding ontworstelen voor ons en onze kinderen en woningen bouwen die ons beschutting bieden tegen de elementen. Er is maar één aarde voor miljarden mensen en we moeten daar dus met de nodige behoedzaamheid mee omspringen. Een eerlijke verdeling van grondstoffen en respect voor de bewoners van de locaties waar de grondstoffen zich bevinden, moet het uitgangspunt zijn. We moeten de aarde samen delen en beheren met in gedachten de toekomst van onze kinderen. Hebzucht, vervuiling en onderdrukking van de derde wereld landen met het oog op de grondstoffen die het westen meent zich te moeten toe eigenen, verhindert een eerlijke verdeling onder alle mensen. Het individu heeft hier een keuze: samen delen of eigen belang, het Wij of Ik. Moeder Natuur laat ons liefdevol en onverbiddelijk zien dat we de wereld beter samen kunnen delen in plaats van haar uitbaten.


6 De zesde cirkel: De Kosmos, het (heel)Al, het Universum.

Alle materie en energie binnen het gehele ruimte-tijdcontinuüm waarin wij bestaan. De oneindigheid vol van oer- en levenskracht. Een mysterieuze entiteit, waarvan onze ondoorgrondelijke natuurwetten en de raadselen rond leven en dood deel uit maken.


7 De zevende cirkel: Eindeloos (eeuwig) Bewustzijn

De Bron van universele, eindeloze, eeuwige, scheppende en levenschenkende energie, die voorbij ruimte (Van Lommel: non-lokaal) en tijd is en permanent alle ruimte en tijd doorstraalt. Een magneet van oneindige wijsheid, die ons onafgebroken roept en waarmee wij, zolang wij leven, permanent in verbinding staan.